พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการท้องถิ่น
     
พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2563