พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการท้องถิ่น
     
พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2563