ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝายมีชีวิตเทศบาลตำบลยะหา
   
 
   ขอเชิญชวน. ประชาชน. หน่วยงานราชการ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ. และ. จิตอาสา. ร่วม กิจกรรม สร้างฝายมีชีวิต. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ. เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม. 2562. ตามกำหนดการ ดังนี้ 25/06/ 2562 เวลา 13.30 น. เวทีประชาเข้าใจ สร้างฝายมีชีวิต โดย ทีมงานครูฝายมีชีวิต. ณ. อาคารตลาดสด. เทศบาล ตำบลยะหา 26 /06/ 2562 เป็นต้นไป. เชิญชวนร่วมสร้างฝายมีชีวิต. เทศบาลตำบลยะหา. บริเวณ. คลองกอแย่ง ตำบลยะหา. จ.ยะลา. สามารถ ติดต่อ บริจาค วัสดุ อุปกรณ์. เช่น. กระสอบทราย. , ไม้ไผ่ , เชือกใยยักษ์. ฯลฯ. ได้น่ะค่ะ. ********มาร่วมกันทำความดี. ด้วยหัวใจ. กันค่ะ********
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2562