นางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา
โทร.08-1540-3780