นางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา