นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง
นายกเทศมนตรีตำบลยะหา
โทร.089-8775662
นายสาลัน แวจิ
รองนายกเทศมนตรีตำบลยะหา
นายวันชัย อินทรอักษร
รองนายกเทศมนตรีตำบลยะหา
นายสัญญา ลาวัณย์วิภู
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยะหา
นายดอเล๊าะ มาหนิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยะหา