สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา

ถนนสันติราษฎร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.


โทร. : 0-7329-1171 โทรสาร : 0-7329-1024

Web Site : WWW.YAHA.GO.TH

 

หมายเลขติดต่อภายในสำนักงาน (073-291171)
1.
นายกเทศมนตรี
กด
120
2.
รองนายกเทศมนตรี 1
กด
122
3.
รองนายกเทศมนตรี 2
กด
109
4.
ปลัดเทศบาล
กด
109
5.
เลขานุการปลัดเทศบาล
กด
110
6.
ห้องประชุม
กด
113
7.
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
กด
101
8.
สำนักปลัดเทศบาล
กด
102
--งานป้องกันฯ
กด
106 โทร.073-291136
9.
กองคลัง
กด
103
--งานจัดเก็บรายได้
กด
115
10.
กองช่าง
กด

104

11.
กองวิชาการและแผนงาน
กด
105,126
12.
กองสาธารณสุขฯ
กด
106
แผนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา