วิสัยทัศน์
 

“ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม”

 
 

พันธกิจ

 
 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน
3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. การส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน
7. การส่งเสริมและพัฒนาให้ก้าวทันประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

   
  เป้าประสงค์
 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงและขยายโครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น เทศบาลมีศักยภาพในการจัดเก็บภาษี
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
5. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป
6. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. บุคลากรมีศักยภาพ องค์กรมีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานที่ดี สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบุคลากร